Demokrati i praksis

Det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap står sentralt i valgfaget demokrati i praksis. Faget skal stimulere elevene til å bli aktive samfunnsborgere som deltar i og er engasjert i demokratiske prosesser. Elevene skal utvikle kompetanse både gjennom økt kunnskap om demokratiske verdier, prinsipper og utfordringer, men også gjennom å utforske hvordan demokratiske prosesser fungerer på egen skole og i lokalsamfunnet. Slik kan elevene være med på å videreutvikle skolen som en demokratisk arena og samtidig forberede seg på et samfunns- og arbeidsliv som stiller krav om deltagelse og om forståelse av demokratiske prinsipp.

Arbeid med 22. juli er relevant i faget både med tanke på at terrorangrepene var et angrep på sentrale demokratiske verdier i det norske samfunnet. Dermed kan elevene med utgangspunkt i de historiske hendelsene reflektere over hva som binder et demokratisk samfunn sammen, men også bli kjent med egne og andres meninger og respektere og håndtere meningsbrytninger. Valgfaget skal bidra til at elevene utvikler forståelse av grunnleggende demokratiske verdier som likeverd, likestilling, respekt og toleranse, frie valg og tros- og ytringsfrihet. Faget skal videre bidra til at elevene blir bevisste på minoritets- og majoritetsperspektiver og at de kan handle ut fra forståelse av ulike ståsteder.

Temaet ivareta og videreutvikle demokratiet er også en sentral del av denne ressursen som er relevant for dette valgfaget. Med 22. juli som utgangspunkt kan elevene utforske og diskutere hvordan vi bør leve for å forebygge og motarbeide anti-demokratiske tendenser i samfunnet, og også reflektere over hvordan vi kan organiserer samfunnet vårt for å hindre nye terrorangrep, i tillegg til å begrense skader ved nye angrep. Det er naturlig å involvere faget i skolens tverrfaglige arbeid med 22. juli.

Forslag til temaer og læringsmål

Under finner du forslag til temaer og læringsmål spesielt relevant for faget. Når du velger et læringsmål kommer du til en side med ressurser for å jobbe med akkurat dette læringsmålet. Læringsmålssidene kan benyttes som utgangspunkt for planlegging, spesielt tverrfaglig.

Angrepene og redningsarbeidet

Hva skjedde 22. juli 2011? – Kort tekst om begge angrepene og de ulike etatenes redningsarbeid

Gjøre rede for terrorangrepene og redningsarbeidet 22. juli i regjeringskvartalet og på Utøya 

Ofrene

Hvem ble rammet, på hvilke måter og hvordan går det med oss? – – Kort tekst om ofrene – hvem angrepet var rettet mot, om hvordan ulike grupper er rammet, og hvordan det gikk med dem ca 7 år etter angrepene (undersøkelse fra 2018)

gjøre rede for hvem som ble rammet 22. juli

reflektere over forholdet mellom direkte berørte og deres sorg og angrepenes status som nasjonalt traume

Tidlige kulturelle uttrykk og offentlige samtaler

Hvordan reagerte den norske offentligheten på 22. juli? – Kort tekst om rosetog og andre minnemarkeringer, kulturelle uttrykk og offentlige samtaler gjennom det første året etter angrepene – frem til dommen i straffesaken

reflektere over den brede oppslutningen om medfølelse og samhold

reflektere over innholdet i og mottagelsen av kulturelle uttrykk og offentlige ytringer i tiden like etter 22. juli

Rettsprosessene

Hvordan har det norske rettsvesenet behandlet gjerningsmannen og ofrene?Kort tekst om straffesaken mot terroristen (og klagesaken han anla mot staten) og erstatningssakene der berørte fikk voldsoffererstatning

gjøre rede for og reflektere over rettssakene knyttet til gjerningsmannen

gjøre rede for og reflektere over erstatningssaker knyttet til ofrene

Motiver

Hvilke motiver hadde gjerningsmannen for å gjennomføre angrepene 22. juli?Kort tekst om Breiviks motiv, både om forslagene til psykologiske forklaringer som ble presentert under rettssaken, og redegjørelse for de motivene han selv presenterer

Presentere og reflektere over gjerningsmannens motiver

Senere kulturelle uttrykk og offentlige samtaler

Hvordan er 22. juli behandlet i kulturelle uttrykk og i offentlige samtaler etter dom i straffesaken?  Kort tekst om kulturelle uttrykk og offentlige samtaler etter avsagt dom i straffesaken.

finne informasjon fra ulike kilder og reflektere over hvordan 22. juli har påvirket det norske samfunnet etter terrorangrepene og frem til i dag

Ivareta og videreutvikle demokratiet

Hvordan kan og vil vi organisere samfunnet vårt for å gjøre nye terrorangrep lite sannsynlige/for å begrense skader ved nye angrep? 
Hvordan skal vi handle for å forebygge og motarbeide anti-demokratiske tendenser i samfunnet?
Kort tekst om å ivareta og videreutvikle demokratiet

samtale om eventuell frykt for fremtidige terrorangrep

bidra konkret til inkludering og bygging av fellesskap

gjøre rede for hva samfunnsberedskap er og beskrive beredskapen før og etter 22. juli

gjøre rede for høyreekstreme forestillinger om samfunnet og drøfte hvordan forestillingene påvirker mennesker

forklare hva som kjennetegner en konspirasjonsteori

reflektere over sammenhengen mellom konspirasjonsteorien om Eurabia og terroristens motiver for terrorangrepene 22. juli

utforske og presentere muligheter for å forebygge og motarbeide anti-demokratiske holdninger i samfunnet i dag 

gjenkjenne og imøtegå hatytringer

Tilbake til alle fag