Ideer og praktisk forskning

I valgfaget ideer og praktisk forsking handler demokrati og medborgerskap om å skille mellom forskningsbasert kunnskap og kunnskap som ikke er vitenskapelig basert. Det handler også om at elevene skal utvikle evnen til vitenskapelig og kritisk tenkning og utøve etisk bevissthet og kildekritikk i utforskingsarbeid slik at de kan bli aktive medborgere.

I arbeidet med 22. juli kan elevene få praktisk erfaring med å tenke kritisk og løse problemer gjennom kreative prosesser. De kan for eksempel ta utgangspunkt i vitenskapelig forskning knyttet opp mot 22. juli, som bruken av sosiale medier under og etter terrorangrepene eller Utøyastudiet, som tar for seg opplevelser og reaksjoner hos de som overlevde og etterlatte, og bearbeide, analysere og kritisk granske resultatene. Elevene kan også planlegge og gjennomføre egne vitenskapelige undersøkelser ved hjelp av relevante forskingsmetoder og verktøy og drøfte resultatene.

I og med at valgfaget henter innhold fra de andre fagene, er det i utgangspunktet mulig å jobbe med alle temaene i denne læringsressursen, spesielt i samarbeid med andre fag. Vi har likevel valgt ut noen læringsmål vi mener er mest aktuelle.

Forslag til temaer og læringsmål

Under finner du forslag til temaer og læringsmål spesielt relevant for faget. Når du velger et læringsmål kommer du til en side med ressurser for å jobbe med akkurat dette læringsmålet. Læringsmålssidene kan benyttes som utgangspunkt for planlegging, spesielt tverrfaglig.

Angrepene og redningsarbeidet

Hva skjedde 22. juli 2011? – Kort tekst om begge angrepene og de ulike etatenes redningsarbeid

bruke og vurdere påliteligheten til informasjon om terrorangrepene og redningsarbeidet 22. juli fra ulike kilder og vurdere påliteligheten til informasjonen

Ofrene

Hvem ble rammet, på hvilke måter og hvordan går det med oss? – – Kort tekst om ofrene – hvem angrepet var rettet mot, om hvordan ulike grupper er rammet, og hvordan det gikk med dem ca 7 år etter angrepene (undersøkelse fra 2018)

reflektere over hvordan ulike grupper av ofre har det i dag

reflektere over forholdet mellom direkte berørte og deres sorg og angrepenes status som nasjonalt traume

Tidlige kulturelle uttrykk og offentlige samtaler

Hvordan reagerte den norske offentligheten på 22. juli? – Kort tekst om rosetog og andre minnemarkeringer, kulturelle uttrykk og offentlige samtaler gjennom det første året etter angrepene – frem til dommen i straffesaken

reflektere over den brede oppslutningen om medfølelse og samhold

reflektere over forestillinger om antatte ansvarlige

reflektere over innholdet i og mottagelsen av kulturelle uttrykk i tiden like etter 22. juli

Senere kulturelle uttrykk og offentlige samtaler

Hvordan er 22. juli behandlet i kulturelle uttrykk og i offentlige samtaler etter dom i straffesaken?  Kort tekst om kulturelle uttrykk og offentlige samtaler etter avsagt dom i straffesaken.

finne informasjon fra ulike kilder og reflektere over hvordan 22. juli har påvirket det norske samfunnet etter terrorangrepene og frem til i dag

Ivareta og videreutvikle demokratiet

Hvordan kan og vil vi organisere samfunnet vårt for å gjøre nye terrorangrep lite sannsynlige/for å begrense skader ved nye angrep? 
Hvordan skal vi handle for å forebygge og motarbeide anti-demokratiske tendenser i samfunnet?
Kort tekst om å ivareta og videreutvikle demokratiet

gjøre rede for hva samfunnsberedskap er og beskrive beredskapen før og etter 22.juli

gjøre rede for høyreekstreme forestillinger om samfunnet og drøfte hvordan forestillingene påvirker mennesker 

utforske og presentere muligheter for å forebygge og motarbeide anti-demokratiske holdninger i samfunnet i dag 

Tilbake til alle fag