Rettsprosesser knyttet til gjerningsmannen

Alle kildene nedenfor er knyttet til straffesaken. Breiviks klagesak om soningsforholdene kan også gjøres til tema for undervisning, men aktuelle kilder er ikke inkludert her.

Kildene til straffesaken er først og fremst dommen, men du finner også en samlet oversikt over nyhetsoppslag henvendt til barn om straffesaken. NRK sine sendinger fra straffesaken er presentert under Reportasjer og debatter (lenke til den oversikten). Dessuten finner du en kort presentasjon av forsvarer Geir Lippestads bok «Det vi kan stå for«, samt Åsne Seierstads «Rettsal 250» og Kristopher Schaus «Rettsnotater 22. juli-rettsaken, Oslo Tinghus 2012«.

Dommen ligger tilgjengelig her: https://lovdata.no/static/file/1276/toslo-2011-188627-24.pdf 

Dommen er på 72 sider, der den første. siden gir opplysninger om saken (bl.a. hvem som var dommere, forsvarsadvokater og aktor). Selve dommen er delt inn i 8 deler:  

  1. Sakens bakgrunn (s. 2) 
  2. Om tiltalte og hans aktiviteter frem mot forberedelse av terrorhandlingene (s. 17) 
  3. Opptakten til terrorhandlingene (s. 20) 
  4. Nærmere om terrorhandlingene (s. 24) 
  5. Straffeloven § 147a første ledd bokstav a og b (s. 43) 
  6. Tilregnelighet (s. 45 – dette er den lengste delen, delt inn i åtte underkapittel) 
  7. Straffeutmålingen (s. 70) 
  8. Saksomkostninger og domsslutning (s. 72) 

Dommen redegjør for hendelsesforløpet 22. juli og kan derfor brukes som en kilde til kunnskap om «hva som skjedde» 22. juli 2011.  Hva terroristen gjorde, beskrives forholdsvis kortfattet i 1 Sakens bakgrunn, og grundigere i 4 Nærmere om terrorhandlingene. I begge delene beskrives først angrepene i korte trekk, før dommen beskriver hvor hvert enkelt av ofrene ble drept. Etter gjennomgangen av dem som ble drept, går dommen gjennom redegjørelser for dem som ble alvorlig skadet, men overlevde. Dommen forteller om gjerningmannens handlinger, ikke redningsarbeidet (Se Angrepene og redningsarbeidet). Mer informasjon om redningsarbeidet finnes i Oversikt over og presentasjon av kilder knytte til beredskap.  

Dommen er et autoritativt dokument: Etterforskningsarbeidet og rettsforhandlingene med vitneforklaringer ligger til grunn for og gjøres rede for i dokumentet, som også utgjør det norske rettsvesenets dom over terroristen. Fordi dommen både oppsummerer saken og feller dom over tiltalte, er det en god kilde til kunnskap om grunnlaget for og vurderingene som førte til domfellelsen. Hvorvidt gjerningsmannen var psykotisk (i mediene og på folkemunne ofte omtalt som «sinnssyk» eller «gal»), eller om han kunne dømmes som tilregnelig, var et stort og betent spørsmål fra arrestasjonen, gjennom utredningene og rettssaken frem til domfellelsen. Det kan også argumenteres for at dette fortsatt er et betent spørsmål, fordi det å mene at Breivik er/var «gal», ofte henger sammen med høyreradikale standpunkt, selv om det også kan finnes mange andre forklaringer på at folk er uenige i dommen på dette punktet. Selv om mye av det som dreier seg om tilregnelighet i dommen, er vanskelig tilgjengelig (og preget av medisinsk terminologi), har vi her valgt ut partier som vi mener både er forståelige for allmennheten og samtidig gir innsikt i (noe av) det som var avgjørende for rettens vurdering av om Breivik var tilregnelig, jf. del 6 Tilregnelighet. Å lese denne delen av dommen vil gjøre det mulig å saklig drøfte rettens vurdering. Utdragene synliggjør også rettens overveielser om forholdet mellom straff og tvunget psykisk helsevern, samt om forholdet mellom fengsel og forvaring, jf. del 7 om straffeutmålingen.  

Dommen oppsummerer også deler av kompendiet (ofte omtalt som manifestet) som Breivik distribuerte som en del av terroraksjonen 22. juli 2011. I dette lærings- og refleksjonsmateriellet benyttes dommens gjengivelse av Breiviks ideologi, jf. del 3 Opptakten til terrorhandlingene.

Aktuelle utdrag fra dommen

I tillegg til selve dommen finnes det på lovdata.no en oversikt over rettsavgjørelser i forbindelse med terroranslagene mot regjeringskvartalet og Utøya: https://lovdata.no/info/22juli 

Geir Lippestads bok om verdiene han ville ivareta gjennom å akseptere jobben som Breiviks forsvarer. Boken inneholder blant annet beskrivelser av avhør og andre møter med Breivik og forsvareteamets overveielser knyttet til spørsmålet om tilregnelighet. Videre inneholder den Lippestads refleksjoner over ytringsfrihet – i lys av Fjordmanns ytringer, og om utdanning – og overvåkning – som svar på hvordan samfunnet kan beskytte seg mot nye angrep. Se også omtale av litteratur.

Åsne Seierstads tekst basert på rettssaken – lenke til fremføring og tekst: https://www.nrk.no/norge/_rettssal-250_-1.8252037 Se også omtale av litteratur.  

Kristopher Schau var til stede under rettssaken og skrev ukentlige rapporter i Morgenbladet. Boken inneholder disse, en artikkel til og kommentarer. Schau reflekterer over hvordan han som medmenneske og medborger reagerer på det han er vitne til under rettssaken – og hvordan han oppfatter at media håndterer rettssaken.