Kunst og håndverk

Av Øyvind Høyem, Lektor ved Fyrstikkalleen Skole og daglig leder for Kunst og design i  skolen

I kunst og håndverk handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om at elevene utfordres til å reflektere kritisk over kunst, design og materiell og immateriell kultur og til å gi uttrykk for egne opplevelser, tanker og meninger. Gjennom møter med kunst og kultur og arbeid med visuelle ytringer kan elevene utvikle evne til å tolke, medvirke i og endre samfunnet de lever i.

Øyvind Høyem

For å få vekke elevenes nysgjerrighet og legge grunnlag for kritisk refleksjon, trenger læreren noen håndfaste eksempler som inngang. Ved å ta for seg Hegnhuset som stod ferdig på Utøya i 2016 åpner det seg opp en rekke kontaktpunkter egnet for tverrfaglighet. Bygningen fungerer i dag som minne- og læringssenter og blir et naturlig bindeledd mellom 22. juli og kunst og håndverksfaget der fornyelse av lokale omgivelser som skal ivareta ulike behov og interesser er å finne blant kompetansemålene i ny læreplan etter 10. trinn. Ved å modellere egne møteplasser, samtalerom eller seremonielle rom kan elevene blant annet bevisstgjøres verdien av samhandling, dialog og respekt mellom mennesker på tvers av livssyn og kulturer.

Et annen inngang er Y-blokken med arkitekt Erling Viksjø og veggmalerier av kunstnerne Carl Nesjar og Pablo Picasso. Å analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur og kunst er også blant kompetansemålene i læreplanen. Ved å undersøke bygningers og kunstverks utrykk, funksjon og materialer vil elevene bli i stand til å modellere arkitektoniske løsninger som dekker ulike behov i eget lokalmiljø. Å kjenne tilhørighet til sitt eget lokalmiljø danner grunnlag for trivsel, toleranse og styrker lysten til å delta aktivt i utforming av samfunnet vi lever i.

Et annerledes kompetansemål fra ny læreplan er å undersøke hvordan kjønnsroller vises i kulturelle utrykk før og nå og lage visuelle utrykk som utfordrer stereotypier. Ved å utforske kjente verk som for eksempel Guernica eller Pikene fra Avignon av Pablo Picasso vil elevene kunne diskutere undertrykkelse opp mot individets frihet i vår tid og utfordringer knyttet til kjønnsidentitet og respekt for andres utrykk og kultur. Her kan arbeid med individuelle kunstneriske utrykk gjennom skapende prosesser få en sentral rolle.