Kunst og håndverk

Av Øyvind Høyem, Lektor ved Fyrstikkalleen Skole og daglig leder for Kunst og design i  skolen

I kunst og håndverk handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om at elevene utfordres til å reflektere kritisk over kunst, design og materiell og immateriell kultur og til å gi uttrykk for egne opplevelser, tanker og meninger. Gjennom møter med kunst og kultur og arbeid med visuelle ytringer kan elevene utvikle evne til å tolke, medvirke i og endre samfunnet de lever i.

Øyvind Høyem

For å få vekke elevenes nysgjerrighet og legge grunnlag for kritisk refleksjon, trenger læreren noen håndfaste eksempler som inngang. Ved å ta for seg læringssenteret Hegnhuset som stod ferdig på Utøya i 2016 åpner det seg opp en rekke kontaktpunkter egnet for tverrfaglighet. Bygningen fungerer i dag som minne- og læringssenter og blir et naturlig bindeledd mellom 22. juli og kunst og håndverksfaget der fornyelse av lokale omgivelser som skal ivareta ulike behov og interesser er å finne blant kompetansemålene i ny læreplan etter 10. trinn. Ved å modellere egne møteplasser, samtalerom eller seremonielle rom kan elevene blant annet bevisstgjøres verdien av samhandling, dialog og respekt mellom mennesker på tvers av livssyn og kulturer.

Læringssenteret Hegnhuset på Utøya. Foto: Lars Petter Pettersen

Et annen inngang er Y-blokken med arkitekt Erling Viksjø og veggmalerier av kunstnerne Carl Nesjar og Pablo Picasso. Å analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur og kunst er også blant kompetansemålene i læreplanen. Ved å undersøke bygningers og kunstverks utrykk, funksjon og materialer vil elevene bli i stand til å modellere arkitektoniske løsninger som dekker ulike behov i eget lokalmiljø. Å kjenne tilhørighet til sitt eget lokalmiljø danner grunnlag for trivsel, toleranse og styrker lysten til å delta aktivt i utforming av samfunnet vi lever i.

Et annerledes kompetansemål fra ny læreplan er å undersøke hvordan kjønnsroller vises i kulturelle utrykk før og nå og lage visuelle utrykk som utfordrer stereotypier. Ved å utforske kjente verk som for eksempel Guernica eller Pikene fra Avignon av Pablo Picasso vil elevene kunne diskutere undertrykkelse opp mot individets frihet i vår tid og utfordringer knyttet til kjønnsidentitet og respekt for andres utrykk og kultur. Her kan arbeid med individuelle kunstneriske utrykk gjennom skapende prosesser få en sentral rolle.