Naturfag

Av Unni Eikeseth, Universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning NTNU

I naturfag handler demokrati og medborgerskap om å kunne skille mellom kunnskap som er basert på vitenskap, og kunnskap som ikke er vitenskapelig basert.

Unni Eikeseth

Kompetanse i naturfag gir også grunnlag for å kunne være aktive medborgere som kan forstå og være kritisk til argumentasjon i samfunnsdebatten, for eksempel når det gjelder teknologisk utvikling.

Elevene kan:

  • vurdere kilder som utgir seg for å være vitenskapelige
  • bruke naturvitenskapelig og teknologisk kunnskap til å diskutere samfunnsspørsmål

22. juli viste at det var mulig for en terrorist å skaffe seg både våpen og kjemikalier for å lage en kraftig bombe uten at noen stoppet han. 22. juli-kommisjonen pekte i sin rapport (NOU 2012:14) på at det er enkelt å skaffe seg kunnskap om hvordan bomber kan tilvirkes, og at samfunnet derfor bør gjøre tiltak som kan forhindre at personer som planlegger terror eller andre kriminelle handlinger skaffer seg ingredienser som er vanlig brukt i hjemmelagde bomber. Kommisjonen mente at samfunnet må være mer årvåkent når det gjelder farlige stoffer, samt eksplosiver og kjemikalier som kan brukes til å lage bomber. I rapporten kommer det fram at forhandlere ikke hadde nok kunnskap om hva de selger, og hva kjemikaliene kan brukes til, og at eksplosiver og kjemikalier ikke alltid blir oppbevart forsvarlig. I rapporten blir det trukket fram at vanlige borgeres årvåkenhet kan være avgjørende i arbeidet for å avsløre angrep. Disse funnene peker kanskje på en manglende allmenndanning i samfunnet når det gjelder regler for oppbevaring og salg av kjemikalier. 

Med utgangspunkt i 22. juli kan elever diskutere hvilke naturvitenskaplige kunnskaper og hvilke regler som trengs i et samfunn for å hindre at mennesker med onde hensikter får tilgang til farlige stoffer, biologisk materiale eller annet som kan brukes til å gjennomføre terrorangrep.

Teknologisk utvikling for masseinnsamling av digitale data, kunstig intelligens og ansiktsgjenkjenning gjør det mulig for stater å overvåke mennesker som har til hensikt å utføre terrorangrep. Her kan det være aktuelt å bruke nettressurser og lignende til å undersøke hva som er teknologisk mulig, hvilken teknologi dette hviler på, og diskutere hvor grensene for bruk av teknologi til overvåkning skal gå.

Her finner du ressurser til naturfag: