KRLE

I KRLE handler demokrati og medborgerskap om å delta i etisk refleksjon og å øve på å innta ulike perspektiver. Begge deler skal bidra til at elevene får øvelse i

  • å håndtere utfordrende spørsmål
  • å være åpne for andres synspunkt
  • å problematisere makt og utenforskap
  • å stille spørsmål ved gjengse normer

Under terrorangrepene 22. juli ble mange mennesker stilt overfor akutte etiske dilemmaer, nærmest uten anledning til å reflektere over dem, fordi situasjonen krevde umiddelbar handling. Fremstillinger av dette, kan nå i ettertid danne utgangspunkt for etiske refleksjoner. Hvordan ulike grupper responderte i møte med terroren, taler for at det er mye å vinne på å ha tenkt grundig gjennom etiske dilemmaer før man står i dem og må handle raskt.

Gjerningsmannens synspunkter og handlinger stiller oss overfor utfordrende spørsmål og kan brukes for å tematisere makt og utenforskap, men selv om han kan sies å stille spørsmål ved gjengse normer, ville det være kontroversielt å hevde at skolen bør åpne for hans synspunkt. Slik de kommer til uttrykk i manifestet, demonstrerer det hvordan ett perspektiv – konspirasjonsteorien om Eurabia – uforstyrret av etisk refleksjon, utvikles til voldelig ekstremisme.

I KRLE-faget skal elevene «Kunne ta andres perspektiv» og faget skal «styrke elevenes evne til å håndtere utfordrende spørsmål».

I tilknytning til å lære om 22. juli er det derfor aktuelt for elever å ta perspektivene til ulike grupper som det kan være aktuelt å tematisere i tilknytning til 22. juli: de som ble mistenkt for å stå bak angrepet på regjeringskvartalet, de som ble angrepet, de som var med på å redde de som ble angrepet, de som mistet noen de var glade i, de som skulle forsvare gjerningsmannen (under rettssaken) og kanskje til og med de som var/er enige med gjerningsmannen, selv om de ikke støtter handlingene hans.

Selv om dette siste nok er kontroversielt, er det i tråd med målet om at elvene skal utvikle «interesse og respekt for hverandre uavhengig av kulturell, sosial, religiøs eller livssynsmessig bakgrunn», og har støtte i Mattsons arbeid med empatisk nysgjerrighet i møte med intoleranse, hat og ekstremisme i klasserom.

I KRLE handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om at elevene skal delta i etisk refleksjon og få øvelse i å innta ulike perspektiver. KRLE bidrar til å styrke elevenes evne til å håndtere utfordrende spørsmål og være åpne for andres synspunkter i et mangfoldig samfunn. Gjennom å delta i etisk refleksjon blir elevene i stand til å problematisere makt og utenforskap og til å stille spørsmål ved gjengse normer.


Noen aktuelle ressurser