22. juli-rettsaken

Tema: Rettsprosessene

Eleven kan samtale om 22. juli-rettsaken


Læringsmål 1-4. trinn

Ressurser og råd for lærere

 • RettsprosesseneKort tekst (ca 1000 ord) om straffesaken mot terroristen (og klagesaken han anla mot staten) og erstatningssakene der berørte fikk voldsoffererstatning. Siden spørsmålet om tilregnelighet var så sentralt i straffesaken, og fortsatt er aktuelt med tanke på håndtering av hatprat og formidling av høyreekstrem ideologi, er dette forholdsvis grundig behandlet.
 • MotiveneKort tekst (ca 400 ord) om Breiviks motiv, både om forslagene til psykologiske forklaringer som ble presentert under rettssaken og redegjørelse for de motivene han selv presenterer i det dommen omtaler som «kompendiet»
 • OfreneKort tekst (ca. 550 ord) om ofrene – hvem angrepet var rettet mot, om hvordan ulike grupper er rammet, og hvordan det gikk med dem ca 7 år etter angrepene (undersøkelse fra 2018).
 • Rettsprosessene: kilder – Oversikt over og presentasjon av kilder knyttet til rettsprosessene, bl.a. en oversikt over innholdet i ulike deler av dommen, nyhetsoppslag rette mot barn om straffesaken, forsvarerens bok om arbeidet med å ivareta rettsstaten gjennom jobben som forsvarer, NRK’s sendinger fra rettssaken og Kristopher Schau og Åsne Seierstads publikasjoner fra rettssaken. Oversikten omfatter lenker til de ressursene som er digitalt tilgjengelige.

Ressurser og kilder for elever

 • Rettsaken – Tekst om straffesaken mot terroristen som kan leses av elever sammen med en voksen
 • Hvorfor gjorde han det? – Tekst om Breiviks motiver for angrepene som kan leses av elever sammen med en voksen
 • Boka Det var en gang en sommer av Vidar Kvalshaug forteller om terroren 22. juli 2011 for barn. Følgende sider er særlig aktuelle i forbindelse med temaet rettssaken:
  • Hvorfor smilte han i rettsaken?(s. 39-41) – Om rettsaken
  • Kommer han noen gang ut av fengselet igjen? (s. 45 – 46) Om straffen og forholdene i fengselet
 • 17. mai og GrunnlovenStortingets ressursside for 1.-4. trinn om hva Grunnloven er og hvorfor vi feirer den. Ressursen inneholder lenke til forenklede utgaver av noen Grunnlovsparagrafer som kan brukes som utgangspunkt for diskusjon i klasserommet. Ressursen handler ikke om 22. juli, men gir en innføring i hva lover er og hvordan domstoler arbeider