Samfunnsfag

Forfatter: Karoline Slåttum, lærer Fyrstikkalleen skole

Samfunnsfag skal bidra til at elevane kan delta i og vidareutvikle demokratiet og førebyggje ekstreme haldningar, ekstreme handlingar og terrorisme. Kunnskap om terrorhandlinga i Noreg 22. juli 2011 skal inngå i opplæringa om dette.

Samfunnsfag, tverrfaglig tema demokrati og medborgerskap

For å lære av historien, og slik kunne være med på å opprettholde og videreutvikle demokratiet, må elevene også ha god kunnskap om hva som skjedde. Slik har samfunnsfag et spesielt ansvar for undervisningen om 22. juli, men i de fleste andre fag er demokrati og medborgerskap også et tverrfaglig tema og kan lett knyttes opp mot undervisningen om 22. juli. Lærere i samfunnsfag kan derfor også ta initiativ til tverrfaglig arbeid med temaet på sin egen skole. Slik vil elevene også få et større utbytte av undervisningen og utvikle kunnskap om og innsikt i demokratiske verdier og prinsipp. Alle tema og læringsmål i denne ressursen er aktuelle i samfunnsfag, og under hvert mål ligger det også en oversikt over relevante kompetansemål i andre fag.

Forebygging av ekstreme holdninger, ekstreme handlinger og terrorisme krever, i tillegg til kunnskap, at elevene utvikler evnen til å tenke kritisk, ta ulike perspektiv, håndtere uenighet og vise aktivt medborgerskap. Det siste temaet i ressursen, Ivareta og videreutvikle demokratiet, er spesielt nyttig her. Elever kan, med utgangspunkt i 22. juli, jobbe med hvordan vi bør leve for å forebygge og motarbeide anti-demokratiske tendenser i samfunnet, i tillegg til å reflektere over hvordan vi kan organiserer samfunnet vårt for å hindre nye terrorangrep, men også begrense skader ved nye angrep. For de yngste elevene kan dette være å bidra konkret til inkludering og bygging av felleskap, mens for ungdomsskoleelever kan det for eksempel være å gjenkjenne og imøtegå hatefulle ytringer.

Alle de grunnleggende ferdighetene er relevant i arbeid med 22. juli i samfunnsfag, men siden faget har et særskilt ansvar for at elevene utvikler et digitalt medborgerskap er det naturlig å trekke frem digitale ferdigheter her. For eksempel i arbeidet med hva som skjedde under terrorangrepene og redningsarbeidet, eller gjennom å utforske kulturelle uttrykk og i offentlige samtaler i etterkant, eller gjennom å reflektere over sammenhengen mellom konspirasjonsteorier og gjerningsmannens oppgitte motiver, kan elever bruke digitale verktøy til å finne, navigere og velge ut relevant informasjon og vise digital dømmekraft.


Noen relevante ressurser for samfunnfag

Se også:

www.demokrativerksted.no/ressurser